Publicistika

Split by Night

Split by Night zbirka je četrdesetak novin­skih eseja i članaka nas­ta­lih od 2000. do 2004., a posvećenih – Splitu. Tek­s­tovi ove knjige kro­nika su Splita iz naj­o­sjet­lji­vije tran­zi­cij­ske faze: to je doba mitinga na Rivi i Thom­p­so­no­vog poljud­skog kon­certa, Sana­de­ro­vog uspona prema vlasti, nes­ta­bil­nih koali­cij­skih vlasti, ali i auto­ceste koja se gradi. To je ujedno doba kad je ugled Dal­ma­cije bio niži nego ikad u povi­jesti. Heroji ove knjige su političari, gradonačelnici, ulični nasil­nici, sportaši i pjevači – ali, i pro­pale tvor­nice, spa­ljeni ptičji rezer­vati i bes­pravne grad­nje. Tek­s­tovi knjige podi­je­ljeni su u pet tema, a svaki je dio knjige nas­lov­ljen poz­na­tim estrad­nim stihom: Šuvar i varivo (o indus­trij­skoj prošlosti), Zidam kuću tro­kat­nicu (o urba­nizmu), Judi, zviri i beštimje (o poli­tici), Mas­lina je neo­brana (o Dal­ma­ciji), te Ta tvoja barka mala (o regi­onal­nim stereotipovima).