Proza

Nedjeljni prijatelj

Split kasnih deve­de­se­tih, pos­ljed­nje su godine Tuđmanovog doba. Grad živi u strahu od serij­skog ubo­jice. Nepoz­nati ubo­jica redom ubija odvjet­nike, biz­ni­smene, političare, diplo­mate i sin­di­kalne lidere – sve stu­pove društva. Uboj­stva su krvava i okrutna. Istragu vode dva poli­cajca, bivši komu­nist Barbir i stari kon­zer­va­ti­vac Čorak. Istražitelji će ubrzo otkriti da uboj­stva nisu djelo bez­um­nog luđaka, nego dio zamršene spletke.

Pred njima će se razot­kriti svijet Hrvat­ske deve­de­se­tih: svijet u kojem diplo­mati švercaju umjet­nine, tajne službe služe kri­mi­nal­nim frak­ci­jama, a novine se koriste za pri­vatne ratove. U srcu tog svi­jeta, troje je ljudi koji su i krivci i žrtve: stari novi­nar, mlada nar­ko­manka i ratni vete­ran, vjer­ski fanatik.