Uvjeti korištenja

Opće odredbe korištenja

Jurica Pavičić nositelj je prava da kreira i/ili objavljuje sadržaj te upravlja internetskim stranicama juricapavicic.com (u daljem tekstu: Internetske stranice).

Osoba koja koristi Internetske stranice (u daljem tekstu: Korisnik) korištenjem istih bezuvjetno pristaje na primjenu Uvjeta korištenja. Smatra se da je Korisnik sposoban prihvatiti te uvjete kao i da shvaća sve rizike povezane s korištenjem ovdje objavljenog i dostupnog sadržaja.

Korištenje sadržaja dostupnog na Internetskim stranicama dozvoljeno je isključivo na način i pod uvjetima određenim ovim Uvjetima korištenja.

Svako drugačije korištenje tog sadržaja podliježe odgovarajućoj pravnoj zaštiti i primjeni odgovarajućih i pravno dopuštenih mjera prema Korisniku i/ili trećoj osobi koja ima korist od takvog korištenja ovdje dostupnog sadržaja.

Sadržaj

Sadržajem objavljenim i dostupnim na Internetskim stranicama smatra se sav tekstualni i multimedijski sadržaj, računalne aplikacije i baze podataka kao i svi ostali informativni ili tehnički materijali, bez obzira na način prikaza, objave ili njihove dostupnosti Korisniku.

Intelektualno vlasništvo

Sadržaj objavljen na Internetskim stranicama zaštićen je propisima prava intelektualnog vlasništva pa svako njegovo neovlašteno korištenje može predstavljati osnovu za pokretanje postupka za zaštitu prava prema Korisniku od strane Jurice Pavičića ili treće osobe koja je ovlašteni nositelj autorskih prava.

Jurica Pavičić će pri objavi autorskog sadržaja omogućiti prikaz imena autora sadržaja odnosno nositelja autorskih prava, na način na koji je to optimalno moguće učiniti bez većih troškova ili implementacije posebnih tehničkih rješenja.

Dostupnost 

Jurica Pavičić ne može jamčiti dostupnost Internetskih stranica u svako vrijeme i putem svake vrste uređaja i preglednika kao i svake komunikacijske veze. Internetske stranice mogu biti privremeno ili duže, u cijelosti ili djelomično nedostupne iz razloga tehničke i druge prirode (održavanje, greške, nedostupnost komunikacijskih veza, viša sila, odluke tijela javne vlasti i sl.) Jurica Pavičić se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu radi nedostupnosti Internetskih stranica. Jurica Pavičić može u svako doba izvršiti preinake Internetskih stranica na bilo koji način i bilo kojem obliku.

Karakter objavljenog sadržaja i odgovornost

Sadržaj objavljen i dostupan putem ovim internetskih stranica isključivo je informativnog karaktera i pribavljen iz izvora koje Jurica Pavičić smatra pouzdanim, bez ikakvog jamstva, bilo koje vrste, izričitog ili prešutnog, da je isti točan, pravodoban, potpun i/ili prikladan za neku određenu svrhu ili određeni način korištenja. Navedeni sadržaj Korisnik koristi isključivo na vlastitu odgovornost i Jurica Pavičić se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ili interpretacijom istog.

Objavljeni sadržaj i informacije ni u kom smislu ne predstavljaju ponudu ili poziv na stavljanje ponude za trgovanje ili bilo koju drugu transakciju u vezi s objavljenim sadržajem i informacijama.

Način i svrha korištenja sadržaja

Jurica Pavičić daje Korisniku ograničenu, neprenosivu i neisključivu dozvolu da razgleda, otisne, kopira ili na drugi način koristi sadržaj ovih internetskih stranica, isključivo za svoju osobnu i nekomercijalnu uporabu, pod uvjetom da tako preuzeti sadržaj ne mijenja ili nagrđuje na bilo koji način (uključujući i objavom na internetskim stranicama moralno neprimjerenog sadržaja) te da uz preuzeti sadržaj navede Jurica Pavičić kao te ime autora navedenog sadržaja.

Bilo kakav drugi način ili svrha korištenja sadržaja dozvoljeni su isključivo uz prethodnu pisanu suglasnost Jurice Pavičića i/ili drugog zakonitog nositelja autorskog prava nad sadržajem, isključivo od strane osobe kojoj je takva suglasnost dana te na način i u svrhu navedenu u toj suglasnosti.

Način pristupa Internetskim stranicama i objavljenom sadržaju

Pristup Internetskim stranicama omogućen je neograničenom broju osoba s odgovarajućom računalnom opremom i internetskom vezom. Jurica Pavičić zadržava pravo da u određenim slučajevima (održavanje, greške, nedostupnost komunikacijskih veza, viša sila, odluke tijela javne vlasti i sl.) privremeno ili duže, u cijelosti ili djelomično ograniči način i mogućnost pristupa internetskim stranicama djelomično ili u cijelosti, kako svim Korisnicima tako i pojedinačnom Korisniku ili grupi Korisnika. U bilo kojem od navedenih slučajeva, Jurica Pavičić se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu radi ograničavanja pristupa Internetskih stranica i objavljenom sadržaju.

Prilikom pristupa Internetskim stranicama i sadržaju Korisnik je dužan koristiti standardnu tehničku opremu i uobičajene standarde i načine pristupa Internetskim stranicama. Sadržaj objavljen na Internetskim stranicama moguće je pretraživati samo primjenom dopuštenih metoda informacijske tehnologije, na onaj način i u onoj količini i mjeri u kojoj je to uobičajeno za fizičku osobu Korisnika. Svaki drugi način pretraživanja i/ili korištenja sadržaja kojim se zaobilaze zaštićeni sustavi i aplikacije informacijske tehnologije ili prilikom kojeg se koriste određene aplikacije ili alati za simultano preuzimanje količine podataka koja nije uobičajena za fizičku osobu Korisnika, predstavlja povredu zaštićenog prava Jurice Pavičića, za što Korisnik snosi odgovarajuću materijalnu, kaznenu ili prekršajnu odgovornost.

Pravo promjene sadržaja

Jurica Pavičić zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na Internetskim stranicama, bez obaveze prethodne najave, i u bilo kojem trenutku te se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu radi takve radnje.

Poveznice na vanjske sadržaje

Ove internetske stranice sadrže i informacije trećih osoba i/ili poveznice na druge internetske sadržaje. Jurica Pavičić ni u kom slučaju ne odgovara za sadržaj na vanjskim izvorima podataka do kojih mogu voditi poveznice s ovih internetskih stranica, niti odgovara odnosno upućuje na način i uvjete korištenja tih sadržaja.

Jurica Pavičić ne može jamčiti ni za dostupnost vanjskih sadržaja ili ispravno funkcioniranje poveznica na iste te se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu radi korištenja takvog sadržaja ili pristupa istom. Korisnik je dužan samostalno odlučivati hoće li istom i na koji način pristupati putem poveznica na ovim Internetskim stranicama te je samostalno odgovoran za takve radnje i svjestan je posljedica koje mogu nastati poduzimanjem istih.

Zaštita privatnosti i prikupljanje podataka o Korisnicima

Jurica Pavičić poštuje privatnost svojih Korisnika Internetskih stranica. Podatke iz procesa registracije, te ostali podaci o Korisniku neće se davati na uvid trećoj strani niti će isti biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana važećim propisima.

Jurica Pavičić može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o Korisnicima dobivene tijekom korištenja ovih internetskih stranica. Tako prikupljene podatke Jurica Pavičić primarno koristi u svrhu poboljšanja funkcionalnosti ovih internetskih stranica i njihova sadržaja kako bi iste dodatno usmjerila i prilagodila korisnicima, što posebice obuhvaća, ali se ne ograničava na:

-    izradu analiza navika i preferencija Korisnika za potrebe istraživanja tržišta i optimizacije Internetskih stranica (uključujući i analize dobivene putem alata trećih osoba, npr. Google Analytics i sl)

-    prilagodbu Internetskih stranica novim ili drugačijim tehničkim rješenjima ili potrebama Korisnika

-    optimizaciju intuitivnosti te lakšeg korištenja i pristupa sadržaju

U svrhu prikupljanja određenih podataka o aktivnostima ili zahtjevima Korisnika, Jurica Pavičić može koristiti posebne male datoteke, „kolačiće“ (cookies) koji se snimaju na računalo Korisnika i služe za ostvarivanje određene svrhe. U skladu s navedenim Jurica Pavičić objavljuje i odgovarajuću Politiku korištenja kolačića (cookie policy) koja se objavljuje na Internetskim stranicama i s kojom se Korisnik upoznaje na odgovarajući način kada prvi puta pristupa istima Politika korištenja „kolačića“ (cookie policy) opisuje koje vrste „kolačića“ i u koje svrhe Jurica Pavičić koristi, te upućuje Korisnika na mogućnost da odbije prihvatiti uporabu kolačića odnosno da istu prihvati čime pristaje na način i svrhu korištenja istih te se u navedenom slučaju Jurica Pavičić ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu radi pohrane i korištenja kolačića na način i u svrhu na koju je Korisnik pristao prihvaćanjem Politike korištenje „kolačića“ (cookie policy).

Politika korištenja „kolačića“ (cookie policy) objavljuje se zasebno od ovih Uvjeta korištenja, ali čini njihov sastavni dio.

Jurica Pavičić se obavezuje da će, u skladu s važećim propisima i ovim Uvjetima korištenja, čuvati privatnost Korisnika ovih internetskih stranica, osim u slučaju kršenja ovih Uvjeta korištenja ili postupanja Korisnika na način koji je protivan pozitivnim propisima.

Salvatorna klauzula

Ako bi se za neku od odredbi ovih Uvjeta korištenja naknadno utvrdilo da je ništetna, ta činjenica neće imati učinka na ostale odredbe ovih Uvjeta korištenja koje ostaju valjane.

Rješavanje sporova i mjerodavno pravo

Svi eventualni sporovi u svezi s ovim Uvjetima korištenja, uključujući i sporove vezane uz pitanje njegovog nastanka, sadržaja ili prestanka, nastojat će se riješiti mirnim putem, a u slučaju da u tome ne uspiju ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Ovi Uvjeti korištenja sastavljeni su u skladu s hrvatskim pravom te se na njih i na sporove koji iz njih proizlaze primjenjuje hrvatsko pravo bez primjene odredbi hrvatskog prava o upućivanju na treće pravo (renvoi) u dijelu u kojem je to dopušteno međunarodnim propisima.

Izmjene uvjeta korištenja

Jurica Pavičić zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te nije niti će biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu danom objave na ovim internetskim stranicama.