Film-tv-kazalište

Trovačica

Dvije sestre, Edita i Patri­cija, žive zajedno u Edi­ti­noj kući. Edita je slavna osoba, ugledni huma­ni­ta­rac, a danas je inva­lid jer su joj noge ampu­ti­rane zbog dija­be­tesa. Patri­cija se brine o njoj. Edita je osorna i teška. Patri­ci­jin suprug Vili živi s njima i teži pro­mjeni načina života, te odseljenju. Pronalazi posao. Edita ne želi da se oni odsele i upropaštava mu pri­liku za zapos­le­njem. Patri­cija je dotad na ses­tri­noj strani, ali se okreće protiv nje i truje je.
Drama je dobila Nagradu za dram­sko djelo “Marin Držić” Minis­tar­stva kul­ture Repu­blike Hrvat­ske 2000.