Proza

Crvenkapica

Mare je kon­zer­va­tivna, pobožne dje­vojka koja živi s boles­nom majkom u ribar­skom mjestu blizu Zadra. Jednog lede­nog zim­skog dana, majka je šalje u Zagreb s pok­lo­nom za staru rođakinju koja joj je pomo­gla kad joj je tre­balo liječenje.

Olga je umi­rov­ljena pro­fe­so­rica bioke­mije, bivša logorašica i bivša par­ti­zanka. Živi sama u zagrebačkom stanu i iščekuje dola­zak mlade rođakinje.

Vinko je zagrebački tak­sist, a u slo­bod­nom vre­menu diler antik­vi­teta. Obi­lazi usam­ljene sta­rice, iznuđuje od njih sre­bre­ninu i slike, i pre­pro­daje ih. Ali, ne zarađuje dovoljno, dugovi su mu narasli, a kama­tari su mu za petama.

Ta tri lika junaci su suvre­mene ver­zije gla­so­vite bajke Char­lesa Per­ra­ulta i braće Grimm. Ova Crven­ka­pica je Crven­ka­pica u tran­zi­cij­skom kapi­ta­lizmu, priča o dvije gene­ra­cije hrvat­skih žena, ali i priča o sve-​europskom odnosu domi­nant­nog Sje­vera i pasiv­nog, zapuštenog Juga.