Film-tv-theater

Witnesses

Film “Svje­doci” nastao je po moti­vima romana “Ovce od gipsa” Jurice Pavičića ins­pi­ri­ra­nog isti­ni­tim događajem iz 1991. godine kad je grupa hrvat­skih voj­nika izvršila zločin nad srp­skom obi­te­lji. “Svje­doci” se sas­toje od tri priče, od koji svaka počinje u istom tre­nutku – tre­nutku istrage uboj­stva, i svaka daje novu vizuru onoga što se zaista dogo­dilo. Film tema­ti­zira gub­lje­nje duše u ratu. Još za vri­jeme sni­ma­nja su neki kon­zer­va­tivni zas­tup­nici u grad­skoj skupštini i neke udruge bra­ni­te­lja su pro­s­vje­do­vali zbog sni­ma­nja filma s takvom tema­ti­kom. Također je cijeli film bio javno pro­zi­van, jer jednu od glav­nih uloga igra popu­larna srpska glu­mica Mir­jana Karanović. Prva drama kralja hrvat­ske film­ske kome­dije Vinka Brešana.